Persbericht: ARCADIS presteert in lijn met verwachtingen 

http://www.allepersberichten.nl/persbericht/15849/1/ARCADIS-presteert-in-lijn-met-verwachtingennbsp/

AllePersberichten.nl - http://www.allepersberichten.nl

Informatie Persbericht
Door : Arcadis
Gepubliceerd op : 11-11-2010
Beknopte beschrijving: :• Bedrijfsopbrengsten stijgen in derde kwartaal 7%• Autonome groei eigen activiteiten 2%; alle segmenten dragen hieraan bij• Netto


Persbericht : ARCADIS presteert in lijn met verwachtingen 

ARCADIS presteert in lijn met verwachtingen 

• Bedrijfsopbrengsten stijgen in derde kwartaal 7%
• Autonome groei eigen activiteiten 2%; alle segmenten dragen hieraan bij
• Netto operationele winst neemt 5% toe
• Marge blijft op goed niveau, ondanks zwakkere markt in Europa
• Strategie 2011-2013 afgerond; doelstellingen voor groei en EBITA marge gehandhaafd
• Vooruitzichten voor heel 2010 ongewijzigd: lichte stijging netto operationele winst

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het derde kwartaal van 2010 een netto operationele winst geboekt van € 19,1 miljoen, 5% meer dan vorig jaar. De omzet steeg 7% tot € 503 miljoen, vooral door een zwakkere euro ten opzichte van andere voor ARCADIS relevante valuta. De eigen activiteiten van ARCADIS groeiden autonoom met 2%. Alle marktsegmenten droegen hieraan bij. De sterkste groei kwam uit de Amerikaanse milieumarkt, terwijl ook RTKL, Brazilië en Chili bijdroegen aan de groei. Door minder bestedingen in de gemeentelijke markt namen de activiteiten in Europa af. In Brazilië werden enkele energieprojecten verkocht waarmee projectverliezen uit de eerste twee kwartalen ten dele werden gecompenseerd. Ook exclusief dit effect kon de marge op een goed niveau worden gehandhaafd.

In de eerste negen maanden van 2010 nam de omzet toe met 12% tot bijna € 1,5 miljard. De groei was vooral afkomstig van de overname van Malcolm Pirnie. De sterke autonome omzetdaling van het eerste kwartaal kon nog niet volledig worden goedgemaakt. De netto operationele winst steeg 8% tot € 54,7 miljoen.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy zei: “De meest positieve ontwikkeling in dit kwartaal is dat onze eigen activiteiten voor het eerst sinds de crisis weer autonome groei vertonen. Het economisch herstel zorgt voor verbetering van de markt in de Verenigde Staten. Daar nemen de milieubestedingen van bedrijven weer toe en vanuit onze sterke concurrentiepositie slagen we erin marktaandeel te vergroten. Ook RTKL groeit weer, vooral door succesvolle uitbouw van activiteiten in Azië en het Midden Oosten. In Brazilië en Chili zijn investeringen in de mijnbouw en in energieprojecten de belangrijkste drijfveer voor groei. Daar staat tegenover dat de markt in Europa verzwakt door druk op overheidsbudgetten resulterend in omzetdaling en prijsdruk. Met ons nieuwe strategische plan kunnen we profiteren van verder herstel van de economie en richten we ons nog meer op het creëren van kansen in snelgroeiende markten”.

Belangrijkste cijfers

Bedragen in € miljoenen, tenzij anders vermeld

Derde kwartaal

   Eerste negen maanden

2010

2009

D

2010

2009

D

Bedrijfsopbrengsten

503

470

7%

1.463

1.302

12%

Bruto toegevoegde waarde

346

318

9%

1.025

895

14%

EBITA

35,1

29,8

18%

96,2

86,1

12%

EBITA recurring

35,1

32,0

10%

96,2

88,3

9%

Netto operationele winst 1)

19,1

18,2

5%

54,7

50,8

8%

Idem per aandeel (in €) 1)

0,29

0,28

5%

0,83

0,82

1%

Gem. aantal uitstaande aandelen (mln)

65,8

65,6

 

66,2

62,1

 

1)       Vóór amortisatie en niet-operationele items

 Derde kwartaal

De bedrijfsopbrengsten groeiden met 7%, de bruto toegevoegde waarde (omzet eigen medewerkers) steeg met 9%. Het valuta-effect was 7%. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was per saldo gering. Autonoom waren de bedrijfsopbrengsten stabiel, terwijl de bruto toegevoegde waarde met 2% toenam. Het verschil is het gevolg van oplevering van enkele grote projecten met veel subcontracting in het vierde kwartaal 2009.

De autonome groei was vooral afkomstig uit de Verenigde Staten waar onder invloed van de aantrekkende economie de vraag naar milieudiensten verder toenam. In Brazilië en Chili zorgde de sterke economie voor gezonde groei terwijl RTKL sterk herstelde vooral door toename van werk uit Azië en het Midden Oosten. Met uitzondering van Duitsland, nam in alle Europese landen de omzet af, vooral door minder vraag van lokale overheden. 

De recurring EBITA [1] steeg met 10% naar € 35,1 miljoen. Het valuta-effect was 9%, de bijdrage van acquisities marginaal. De autonome stijging van 1% was mede het gevolg van de verkoop van enkele energieprojecten in Brazilië wat per saldo een winst opleverde van € 1,3 miljoen. Hoewel de procedures voor de verkoop van carbon credits inmiddels weer lopen, leverde dit in het kwartaal nog geen inkomsten op (2009: € 0,2 miljoen). De kosten voor reorganisatie, inclusief integratie Malcolm Pirnie, bedroegen € 1,5 miljoen (2009: € 2,3 miljoen). Operationeel daalde de EBITA licht. Dit was het saldo van verdere winstverbetering in Amerika, betere resultaten bij RTKL, goede prestaties in Brazilië en Chili en minder winst uit Europa. 

De marge (recurring EBITA als percentage van de bruto toegevoegde waarde) bleef met 10,1% op een goed niveau (2009 eveneens 10,1%). Exclusief de impact van Braziliaanse energieprojecten kwam de marge uit op 9,9%.

[1] EBITA werd in Q3 2009 negatief beïnvloed door € 2,2 miljoen kosten in verband met een eenmalige uitkering van bonusaandelen onder het aandelenparticipatieprogramma van Stichting Lovinklaan, grootaandeelhouder van ARCADIS. Deze kosten zijn als non-recurring aangemerkt.

De financieringskosten bedroegen € 5,0 miljoen en waren hoger dan vorig jaar (€ 3,3 miljoen), door valuta-effecten en hogere rentelasten op Braziliaanse leningen. De netto operationele winst kwam uit op € 19,1 miljoen, een stijging van 5%. Dit is minder dan de stijging van EBITA doordat meer winst afkomstig is uit Brazilië (waar ARCADIS een 50,01% belang heeft) en door hogere financieringslasten.

Eerste negen maanden

De bedrijfsopbrengsten waren 12% hoger, terwijl de bruto toegevoegde waarde 14% steeg. Het valuta-effect was 4%. De bijdrage van acquisities (vooral Malcolm Pirnie) bedroeg 11%. Autonoom daalden de bedrijfsopbrengsten met 2%, de bruto toegevoegde waarde met 1%.

De recurring EBITA nam met 9% toe tot € 96,2 miljoen. Het valuta-effect was 4%, de bijdrage van acquisities 8%. De autonome daling van 4% ontstond door verliezen op een energieproject in Brazilië wat in het derde kwartaal ten dele werd gecompenseerd door verkoopopbrengsten. Per saldo resteert nog een negatief effect van € 3,2 miljoen. Dit wordt naar verwachting in het vierde kwartaal verder goedgemaakt. De reorganisatiekosten, inclusief integratiekosten Malcolm Pirnie, bedroegen € 4,8 miljoen (2009: € 7,6 miljoen). Operationeel was sprake van een lichte daling van de EBITA. Exclusief de impact vanuit Braziliaanse energieprojecten, kwam de marge uit op 9,7% (2009: 9,9%).

De financieringslasten bedroegen € 13,7 miljoen, tegenover € 7,0 miljoen vorig jaar (exclusief effect van derivaten waarvan de verkoop begin 2009 € 7,5 miljoen opleverde). De stijging is vooral het gevolg van acquisities. De netto operationele winst nam toe met 8% tot € 54,7 miljoen. Tegenover hogere financieringslasten en een groter belang derden, stonden een lagere belastingdruk en een hogere bijdrage van geassocieerde deelnemingen.

Ontwikkelingen per marktsegment

De hierna genoemde cijfers betreffen de bedrijfsopbrengsten en gelden voor de eerste negen maanden van 2010 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tenzij anders vermeld. Vanaf 2010 is Water een apart segment. Voorheen was dit deel van Infrastructuur.
• Infrastructuur (26% van omzet)
De omzet steeg 1%. Het valuta-effect was 5%. Autonoom daalde de omzet 5% maar de bruto toegevoegde waarde steeg 2%. Het verschil ontstond door beëindiging van projecten met veel subcontracting in het vierde kwartaal 2009. Vermindering van bestedingen van vooral lokale overheden zorgt in Europa voor druk op de omzet. Na een daling eerder dit jaar, lijken de activiteiten in Amerika te stabiliseren, terwijl in Brazilië en Chili de groei verder aantrekt door een sterke economie en investeringen in mijnbouw en energie.
• Water (19% van omzet)
De omzet nam toe met 67%, grotendeels door de overname van Malcolm Pirnie. Het valuta-effect was 5%. Autonoom steeg de omzet 1% en de bruto toegevoegde waarde 4%.  Hoewel in het derde kwartaal de activiteiten toenamen, neemt de groei af door druk op overheidsbudgetten, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. In de Amerikaanse staat Californië werd een contract getekend met de Delta Stewardship Council voor advieswerk inzake watermanagement en het herstel van moerasgebieden.
• Milieu (36% van omzet)
De omzet steeg 12%. Acquisities (Malcolm Pirnie) droegen 7% bij. Het valuta-effect was 4%. Autonoom steeg de omzet 1%, de bruto toegevoegde waarde was vlak. Het herstel in de Amerikaanse milieumarkt zet door met in het derde kwartaal een groei van 8%. Ook in Brazilië namen de activiteiten toe. In Europa daalde de omzet door minder bestedingen van de overheid en doordat het economisch herstel nog niet resulteerde in meer vraag van bedrijven. Wel werd in Europa een groot contract verworven voor het Amerikaanse leger.
• Gebouwen (19% van omzet)
De omzet daalde 4%. Het valuta-effect was 2%, acquisities droegen 1% bij. Autonoom liep de omzet 6% terug, de bruto toegevoegde waarde 7%. In het derde kwartaal trad een sterk herstel op met een autonome groei van 2%. Het herstel was het sterkst bij RTKL vooral door toename van werk in Azië/Midden Oosten. De vraag naar projectmanagement in Duitsland was solide, terwijl in Engeland enige verbetering optrad. Door de overname van architectenbureau AHS in Beijing werd de positie van RTKL in China versterkt.

Vooruitzichten

Het herstel van de economie in de Verenigde Staten en Europa is nog fragiel. Dat blijkt wel uit de recent getroffen maatregelen in de Verenigde Staten om de economie te stimuleren. In Europa hebben de overheden ingrijpende maatregelen afgekondigd om hun budgetten op orde te krijgen. Het is nog onduidelijk wat het effect hiervan zal zijn op de economie en in welke mate dit de voor ons relevante markten zal beïnvloeden. De markten in Brazilië en Chili ontwikkelen zich bijzonder positief terwijl ook Azië en delen van het Midden Oosten kansen bieden voor verdere uitbouw van activiteiten. 

In de infrastructuurmarkt zijn veel grote projecten gebaseerd op meerjarige programma’s waarvoor de financiering vastligt. In Nederland heeft de opheffing van het FES fonds vooralsnog geen effect op reeds lopende of vastgestelde investeringen. Om aan de grote vraag naar infrastructuur tegemoet te komen, zetten overheden in toenemende mate in op PPS. In Brazilië en Chili is met recente grote opdrachten de basis gelegd voor voortgaande groei.

Omdat in de watermarkt voorzieningen veelal worden gefinancierd uit doelheffingen is deze markt minder gevoelig voor bezuinigingen van de overheid. Synergie met Malcolm Pirnie levert veel werk op, zowel in de Verenigde Staten als internationaal.

De milieumarkt zal naar verwachting verder herstellen, vooral door toenemende vraag van bedrijven. Outsourcing van portfolio’s van verontreinigde locaties en vendor reduction bieden kansen ons marktaandeel verder te vergroten. De verwerving van nieuwe GRiP® projecten is vertraagd, maar de pijplijn is goed gevuld. Ook profiteren we van de groeiende vraag naar energiebesparing en carbon footprint reductie.

De situatie in de gebouwenmarkt is verbeterd. De markt voor commercieel vastgoed in Europa en de Verenigde Staten is stabiel. Hoewel wetgeving in de Verenigde Staten zorgt voor vertraging bij nieuwe ziekenhuizen, is de werkvoorraad van RTKL gezond door opdrachten uit Azië en het Midden Oosten. Met de overname van AHS kan RTKL profiteren van omvangrijke investeringen in de Chinese gezondheidszorg.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: “Het economisch herstel zorgt voor aantrekkende bestedingen van de private sector, met positieve effecten in de milieu- en gebouwenmarkt. De overheidsbezuinigingen geven onzekerheid, vooral in de Europese infrastructuurmarkt. Onze orderportefeuille is in het derde kwartaal licht afgenomen maar ligt nog altijd 6% boven het niveau van begin dit jaar. Behoud van marges is een belangrijke prioriteit. We blijven alert om daar waar nodig aanpassingen door te voeren als reactie op wijzigende marktcondities. De integratie met Malcolm Pirnie ligt op schema en levert behalve omzetsynergie, vanaf 2011 ook operationele voordelen op. Onze vernieuwde strategie vormt het richtsnoer voor het benutten van de vele kansen in de markt en voor verdere uitbreiding van activiteiten door acquisities. Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden verwachten we voor heel 2010 een lichte stijging van 0 – 5% van de netto operationele winst.”

Strategie 2011 – 2013: Leadership, Balance, Growth

Huidige strategie succesvol
ARCADIS kent een planningsproces waarbij de strategie elke drie jaar wordt herijkt. Dat is opnieuw gebeurd in 2010. Daarbij is geconcludeerd dat de huidige strategie succesvol is. Over de afgelopen vijf jaar groeide de omzet gemiddeld jaarlijks met 15%, de netto operationele winst met meer dan 25%. Ondanks de economische crisis die in 2008 uitbrak, werd over de periode 2005-2009 een gemiddelde jaarlijkse autonome groei gerealiseerd van meer dan 6% en bleef de marge boven onze doelstelling van tenminste 10%. De belangrijkste elementen die hebben geleid tot dit succes zijn: goede spreiding naar geografie, klanten en marktsegmenten, solide autonome groei door klantenfocus en interne synergie, verschuiving naar activiteiten hoger in de waardeketen, acquisities die waarde toevoegen, terugdringing van werkkapitaal, sterk management en getalenteerde mensen in de hele organisatie. Dit blijven ook kernelementen voor de herziene strategie.

Doelstellingen voor groei en marge gehandhaafd
Gezien de bereikte resultaten, is de strategie voor de periode 2011-2013 een logisch vervolg op de huidige strategie. Ondanks de nasleep van de economische crisis, zijn de perspectieven voor de komende periode positief. Voor de meer ontwikkelde markten van Europa en Noord Amerika wordt een groei verwacht van 4-5%, voor de opkomende markten is dit 5-10%. Met onze herziene strategie willen we in elk geval een autonome groei realiseren die de marktgroei overtreft. Dit willen we bereiken door:
- Het verder invoeren van een client focused business model waarbij een klantgerichte attitude, (internationaal) accountmanagement en cross selling bij bestaande klanten centraal staan.
- Het inzetten van onze specialistische kennis en ervaring om in landen waar we reeds actief zijn nieuwe markten aan te boren en/of marktaandeel te vergroten.
- Uitbreiding in opkomende markten. Dit betreft verdere uitbreiding in Brazilië en Chili en versterking van posities in Azië en het Midden Oosten.

De groeidoelstelling is gehandhaafd op 15% per jaar en de margedoelstelling op tenminste 10%. Ook de doelstelling voor het rendement op geïnvesteerd vermogen van 15% blijft gelijk. Rekening houdend met de mogelijke effecten van overheidsbezuinigingen, is de doelstelling voor autonome groei voor de periode 2011- 2013 gesteld op 5-7% per jaar. Daarnaast blijven acquisities een belangrijke rol vervullen bij het realiseren van onze strategie. Door de consolidatie in onze bedrijfstak ontstaan hiervoor goede mogelijkheden. ARCADIS heeft veel ervaring met het behalen van synergie door acquisities, heeft een sterk internationaal netwerk en een gezonde balans. Daarmee zijn we uitstekend gepositioneerd om actief in de consolidatie te participeren.
 
Leidende posities in vier marktsegmenten
Onze ambitie blijft het opbouwen en versterken van leidende posities in elk van de vier marktsegmenten waarin ARCADIS actief is. In Infrastructuur ambiëren we een leidende positie in het leveren van integrale oplossingen vanuit sterke thuismarktposities. In Water streven we naar een leidende positie in geselecteerde geografische markten op basis van onze integrale benadering van de hele waterketen. In Milieu is onze ambitie om wereldwijd marktleider te zijn in het leveren van hoogwaardige milieudiensten aan multinationale, nationale en lokale klanten. In Gebouwen willen we wereldwijd een partner zijn gebaseerd op een toppositie in ontwerp, advies en projectmanagement. De doelstellingen per marktsegment zijn als volgt:

 

Autonome groeidoelstelling

Margedoelstelling

Infrastructuur

3 - 5%

8 - 9%

Water

5 - 7%

10 - 11%

Milieu

7 - 9%

12 - 13%

Gebouwen

5 - 7%

10 - 11%

Tabellen behorend bij het persbericht "Resultaten derde kwartaal en eerste negen maanden 2010 van ARCADIS NV", uitgegeven op 11 november 2010 (link volgt)

Meer informatie over de vernieuwde strategie is beschikbaar op de ARCADIS website: www.arcadis.com