• Omzet neemt 4% toe; netto operationele winst stijgt 8%
• Autonome omzetgroei zet door en bedraagt 3%
• Groei komt vooral uit Amerikaanse milieumarkt, Zuid-Amerika en Azië
• Marge op goed niveau, ondanks aanhoudend zwakke markt in Europa
• Goede orderontvangst leidt tot stijging werkvoorraad in alle segmenten
• Vooruitzichten voor heel 2011: toename van omzet en winst

ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal adviezen, ontwerpen, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft in het eerste kwartaal 2011 solide prestaties geleverd. De omzet steeg 4% tot € 465 miljoen. De vorig jaar teruggekeerde autonome groei zet door en kwam uit op 3%. De Amerikaanse milieumarkt en de markten in Zuid-Amerika en Azië laten stevige groei zien met goede marges. Daar staat tegenover dat de activiteiten in Europa afnemen door minder bestedingen van vooral lokale overheden. De netto operationele winst steeg 8% naar € 18,5 miljoen.

In het eerste kwartaal werd in Nederland stedenbouwkundig bureau Witpaard verkocht (30 medewerkers). Tevens werd in Nederland overeenstemming bereikt over de verkoop van het 50% belang in ARCADIS AQUMEN Facility Management (AAFM, 360 medewerkers). In het kader van de recent herziene strategie werd AAFM niet langer tot de kernactiviteiten gerekend, mede vanwege de geringe synergie die het opleverde. Per eind 2010 is het belang gedeconsolideerd. De afronding van de verkoop is voorzien voor het tweede kwartaal van 2011 met een verwachte boekwinst van ca € 7 miljoen.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy zei: “Ik ben blij dat we door de solide autonome groei de stijgende lijn van omzet en winst kunnen vasthouden. In Europa hebben we last van bezuinigingen van de overheid, hoewel investeringen in grote projecten in het algemeen wel doorgaan, in diverse landen mede met private financiering. Na Amerika beginnen ook in Europa de bestedingen van bedrijven aan te trekken, maar nog onvoldoende om de teruggang in de overheidsmarkt te compenseren. Gelukkig worden de zwakke resultaten in Europa meer dan goedgemaakt door de sterke prestaties in Amerika, Brazilië en Chili en de succesvolle expansie van RTKL in Azië. Ondanks prijsdruk in Europa is de marge op een goed niveau gebleven. Doordat de werkvoorraad opnieuw is toegenomen beschikken we over een stevige basis voor voortgaande groei van activiteiten. De selectieve desinvesteringen passen bij ons streven om hoger in de waardeketen actief te zijn.”


Belangrijkste cijfers

Bedragen in € miljoenen, tenzij anders vermeld

      Eerste kwartaal

2011

2010

D

Omzet

465

448

4%

Bruto toegevoegde waarde

348

325

7%

EBITA

32,8

29,3

12%

Netto operationele winst 1)

18,5

17,1

8%

Idem, per aandeel (in €) 1)

0,28

0,26

8%

Gem. aantal uitstaande aandelen (in mln)

66,0

66,5

 


1) Vóór amortisatie en niet-operationele items

 

Toelichting
De omzet nam met 4% toe. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar was het valuta-effect 2% positief. Door de verkoop van Witpaard en deconsolidatie van AAFM (facility management) enerzijds en de overname van het Amerikaanse Rise (vierde kwartaal 2010) en enkele kleinere bedrijven anderzijds, was de bijdrage van acquisities en desinvesteringen per saldo 1% negatief. Autonoom groeide de omzet 3%.

De bruto toegevoegde waarde (omzet eigen medewerkers) steeg 7%. Het valuta-effect was 2%. Doordat bij facility management veel werk wordt uitbesteed aan derden, was het effect van deconsolidatie van AAFM geringer dan bij de omzet en de bijdrage van acquisities en desinvesteringen per saldo 1% positief. De autonome groei was 4%. Deze was vooral afkomstig uit Noord- en Zuid-Amerika en Azië. In de Verenigde Staten groeit de vraag naar milieudiensten, terwijl in Brazilië en Chili investeringen in mijnbouw en energie de aanjagers zijn voor sterke toename van activiteiten. In Azië zorgt de vastgoedsector voor meer vraag naar de diensten van RTKL. Daar staat tegenover dat in Europa bezuinigingen van de overheid de markt negatief beïnvloeden waardoor in een aantal Europese landen (inclusief Nederland) de activiteiten afnamen. In België, Frankrijk en Duitsland werd wel groei gerealiseerd, in België door aantrekkende bedrijfsinvesteringen, in Frankrijk door grote projecten en in Duitsland door de sterke economie.

De EBITA steeg 12% naar € 32,8 miljoen. Het valuta-effect was 3%. De bijdrage van acquisities en desinvesteringen was per saldo nihil. De autonome stijging van 9% was mede te danken aan de verkoop van carbon credits in Brazilië wat € 2,2 miljoen opleverde (2010: nihil). De kosten voor reorganisatie en integratie bedroegen € 1,7 miljoen (2010: € 0,7 miljoen). De onderliggende ontwikkeling van de EBITA was nagenoeg stabiel. Tegenover hogere winsten in Amerika, Brazilië, Chili en bij RTKL stonden lagere resultaten in Nederland en een aantal overige Europese landen. De marge (EBITA als percentage van bruto toegevoegde waarde) kwam uit op 9,4% en exclusief de impact van carbon credits op 8,9% (2010: 9,0% en exclusief verlies Braziliaans energieproject 9,5%). De lichte onderliggende margedaling is behalve door prijsdruk in Europese markten, mede veroorzaakt door enkele tegenvallers in de U.K.

De financieringslasten waren met € 4,6 miljoen licht hoger dan vorig jaar (€ 4,1 miljoen), vooral door valuta-effecten en hogere rentelasten in Brazilië. De belastingdruk was 31% (2010: 34,5%). De netto operationele winst steeg 8%. Dit is wat minder dan de stijging van de EBITA, door een grotere winstbijdrage uit Brazilië, waar ARCADIS 50% + 1 aandeel bezit.

Ontwikkelingen per marktsegment
De hierna genoemde cijfers hebben betrekking op de omzet en gelden voor het eerste kwartaal 2011 in vergelijking met dezelfde periode in 2010, tenzij anders vermeld.

• Infrastructuur (27% van omzet)
De omzet groeide 8%. Het valuta-effect was 3%, de bijdrage van acquisities min 1%. Autonoom steeg de omzet 6%, de bruto toegevoegde waarde 11%, mede door het effect van de strenge winter in het eerste kwartaal 2010. De markten in Brazilië en Chili zorgen voor sterke groei van activiteiten, vooral in mijnbouw en energie. In Amerika was de omzet stabiel, terwijl in Europa de activiteiten terugliepen door overheidsbezuinigingen. Grote projecten lopen in het algemeen door, behalve in Polen waar lopende projecten zijn vertraagd. In Frankrijk werd een groot contract verworven voor de metro van Rennes.
 
• Water (17% van omzet)
De omzet daalde 12%. Het valuta-effect was 1%. De autonome daling was 13%, maar door het aflopen van projecten met veel subcontracting was dit bij de bruto toegevoegde waarde slechts 3%. Deze daling komt ten dele door het aflopen van het contract in New Orleans waar ARCADIS vanaf 2007 werkt aan kustbescherming. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten droeg ook budgetkrapte bij de overheid bij aan de lichte daling van activiteiten. In Amerika werd een omvangrijk project verworven voor watervoorziening in Virginia, terwijl ook in het Midden-Oosten een groot watercontract werd binnengehaald.

• Milieu (38% van omzet)
De omzet steeg 14%. Het valuta-effect was 2%. Autonoom steeg de omzet 12%, de bruto toegevoegde waarde 6%. Deze sterke groei kwam vooral uit Amerika, waar de vraag van bedrijven herstelt en veel milieusaneringen in uitvoering komen. Ook in Brazilië en Chili nam de omzet toe. In Europa staat de overheidsmarkt onder druk, maar trekt de vraag van bedrijven aan, resulterend in groei in Duitsland en Frankrijk en beginnend herstel in Engeland. In Amerika werden twee grote contracten verworven: een voor sanering van voormalige locaties van General Motors en een voor het ministerie van Defensie.

• Gebouwen(18% van omzet)
De omzet daalde 4%, maar de bruto toegevoegde waarde steeg 8%. Dit verschil ontstond door enerzijds deconsolidatie van AAFM (facility management) met veel subcontracting en anderzijds de overname van Rise en enkele kleinere bedrijven. Het valuta-effect was 1%. Autonoom was de omzet vlak en steeg de bruto toegevoegde waarde 2%. RTKL zette de groei in Azië en het Midden-Oosten voort, vooral door succes in de commerciële markt in China. Ook in België, Duitsland en Frankrijk werd groei gerealiseerd. Druk op overheidsbudgetten leidde tot een daling van activiteiten voor de publieke sector.


Vooruitzichten
Verwacht wordt dat de trends die zichtbaar waren in het eerste kwartaal van 2011 zich de komende kwartalen zullen voortzetten.

In de infrastructuurmarkt zullen de krappe overheidsbudgetten in Europa en Amerika een negatief effect hebben. Dit wordt meer dan gecompenseerd door de voorziene aanhoudend sterke groei in Brazilië en Chili. Europese overheden spannen zich in om de grote projecten zoveel mogelijk te ontzien, mede door de inzet van private financiering. Bovendien hebben we in Europa een stevige werkvoorraad met grote projecten waarvan financiering vast ligt. De situatie in lokale markten zal voorlopig niet verbeteren waardoor prijzen onder druk blijven.
 
Ook in de watermarkt zal het effect van krappe overheidsbudgetten merkbaar zijn, maar verwacht wordt dat dit beperkt zal zijn aangezien het veelal om nutsvoorzieningen gaat met projecten betaald uit doelheffingen. In Amerika is recent veel nieuw werk verworven en ligt de focus op uitbreiding en vernieuwing van bestaande voorzieningen in grote steden. Tevens wordt ingezet op uitbreiding van activiteiten in Zuid-Amerika en het Midden Oosten.

De milieumarkt ontwikkelt zich positief. In Amerika zorgen het economisch herstel, de focus van bedrijven op hun kernactiviteiten en onze sterke concurrentiepositie voor voortgaande groei. Recent zijn grote contracten verworven terwijl de pijplijn van potentiële projecten goed is gevuld. Ook in Brazilië en Chili nemen de activiteiten toe terwijl in Europa kan worden geprofiteerd van aantrekkende vraag van bedrijven, hetgeen de geringere vraag vanuit de overheid compenseert.

De situatie in de gebouwenmarkt is verbeterd. De commerciële vastgoedmarkt in Europa en de Verenigde Staten is stabiel met aantrekkende vraag naar herontwikkeling van bestaande gebouwen. RTKL compenseert stagnatie in de Amerikaanse markt door volop in te zetten op internationale expansie met focus op Azië en het Midden Oosten. De overheidsmarkt staat onder druk, maar bedrijfsinvesteringen trekken aan met kansen voor projectmanagement en ontwerpwerk.

Bestuursvoorzitter Harrie Noy concludeert: “Onze orderportefeuille is in het eerste kwartaal opnieuw gegroeid en ligt 5% boven het niveau van eind 2010. Alle marktsegmenten hebben hieraan bijgedragen. Weliswaar staan bestedingen van overheden in Europa en Amerika onder druk, maar daar staat tegenover dat private bestedingen toenemen met positieve effecten op de milieu- en gebouwenmarkt, terwijl de markten in Brazilië, Chili, Azië en delen van het Midden Oosten veel perspectief bieden. Behoud van marges blijft een belangrijke prioriteit, vooral in markten met prijsdruk. De eerder aangekondigde verkoop van Biogas activiteiten in Brazilië wordt naar verwachting in het tweede kwartaal definitief. Verdere uitbreiding door acquisities staat hoog op de agenda. De consolidatie in onze bedrijfstak biedt hiervoor goede mogelijkheden, passend binnen onze strategie. Voor heel 2011 verwachten wij een toename van omzet en winst. Dit is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en valuta-effecten en zonder rekening te houden met de verwachte boekwinst uit verkoop van AAFM”.


 

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.