Per 11 mei 2011 is Reinoud Kleijberg benoemd tot lid van de Commissie m.e.r. In die rol wordt hij intensief betrokken bij de toetsing van (grote) m.e.r.-plichtige activiteiten en projecten.  Kleijberg was al geruime tijd als adviseur betrokken bij werkzaamheden van de Commissie. Hij is benoemd op persoonlijke titel, op basis van kennis en zijn expertise op het gebied van natuur & biodiversiteit.

Natuur en biodiversiteit worden, mede dankzij stringente wet- en regelgeving, steeds belangrijkere factoren bij de besluitvorming over ruimtelijk beleid en projecten. Met name de samenhang tussen fysieke effecten van projecten op ecosystemen en soorten, en de juridische interpretatie daarvan in het besluitvormingstraject neemt in complexiteit toe. Kennis en praktische ervaring op dit terrein is voor het werk van de Commissie in toenemende mate van belang.

Over de commissie m.e.r.
De Commissie voor de milieueffectrapportage is een bij wet ingestelde onafhankelijke adviseur bij m.e.r.-procedures. De Commissie adviseert overheidsinstanties die een besluiten moeten nemen over een m.e.r.-plichtige activiteit (het bevoegd gezag) over de inhoud en kwaliteit van milieueffectrapporten (MER).  Om vanuit een onafhankelijke positie te kunnen adviseren aan overheden is de Commissie geen onderdeel van de overheid maar een zelfstandige stichting. De Commissie heeft geen enkele betrokkenheid bij een initiatief, de besluitnemer of de initiatiefnemer.

Over Reinoud Kleijberg
Kleijberg is ruim 20 jaar werkzaam als ecoloog bij ARCADIS. Momenteel vervult hij binnen het internationale advies- en ingenieursbureau de functie van hoofd adviesgroep Natuur & Archeologie.
Meer informatie: Reinoud Kleijberg

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.