De Raad van State heeft dinsdag geoordeeld dat zo goed als alle beroepen tegen het Tracébesluit 'A2 Passage Maastricht' en de bestemmingsplannen 'A2 Traverse' en 'A2 Mariënwaard' ongegrond zijn. Daarmee zijn het Tracébesluit 2010 en 2011 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de bestemmingsplannen van de gemeente Maastricht onherroepelijk. Dit betekent dat na een zorgvuldige voorbereiding van acht jaar er nu definitief groen licht voor ondertunneling van de A2 bij Maastricht is.

ARCADIS is binnen het consortium Avenue2 kartrekker geweest voor de planstudiefase. Dit behelst het opstellen van de MER, de tracébesluiten en verschillende bestemmingsplannen en deelrapporten. Bijzonder is de gecombineerde aanpak van publiekrechtelijke procedures (tracébesluit en bestemmingsplannen) en de aanbestedingsprocedure tussen 2003 en 2011.

De goedkeuring van de Raad van State zien we dan ook als een bekroning op onze werkzaamheden.


 

 

Einde persbericht


Overname Persbericht:

Overname van bovenstaand persbericht is, met inachtneming van onze algemene voorwaarden, toegestaan met bronvermelding: "Bron: AllePersberichten.nl".


Disclaimer:

AllePersberichten.nl velt geen oordeel over de juistheid en/of volledigheid van de geboden informatie in bovenstaand persbericht en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele tekortkomingen.